Andrahandsuthyrning

I föreningen beviljas uthyrning i andra hand ett år i taget i max tre år. Villkoret för att få hyra ut lägenheten i andra hand är att man har giltiga skäl. Vad giltiga skäl är, måste bedömas från fall till fall, men arbete eller studier på annan ort räknas oftast som ett sådant. Ansökan om uthyrning i andra hand ska vara styrelsen till hand i god tid, senast 30 dagar före uthyrningstidens början. Det samma gäller ansökan om förlängning av uthyrningstiden. Denna ska då vara styrelsen tillhanda 30 dagar före den nya uthyrningsperioden börjar.

Ansökan om uthyrning i andra hand ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Blankett föransökan finns under fliken Blanketter.

Den som hyr i andrahand i föreningen kallas också till ett välkomst- och informationsmöte i samband med inflyttningen.

Hyresförhållandet vid en andrahandsupplåtelse är mellan medlemmen och hyresgästen. Det uppstår alltså inget hyresförhållande mellan andrahandshyresgästen och föreningen, och det är fortfarande medlemmen som har allt ansvar gentemot föreningen. Detta innebär bland annat att det är medlemmen som fortfarande ansvarar för att avgiften inbetalas i tid till föreningen. Det kan där för vara bra att du som medlem fortsätter att betala avgiften och låta andrahandshyresgästen betala till dig. Om avgiftsinbetalningen missköts kan i värsta fall nyttjanderätten till lägenhet förverkas och föreningen blir berättigad att säga upp bostadsrättshavaren (medlemmen) till avflyttning.

Hemförsäkring

Medlemmens hemförsäkring, med bostadrättstillägg, täcker inte andrahandshyresgästen. Andrahandshyresgästen bör alltså teckna en egen hemförsäkring. I andrahandskontraktet bör anges att andrahandshyresgästen är skyldig att teckna hemförsäkring. Villkoren för försäkring vid andrahandsuthyrning varierar mellan olika försäkringsbolag. Kontakta därför aktuellt försäkringsbolag och fråga vad som gäller.

Avstående av besittningsskydd

Tänk på att det vid längre uthyrning kan uppstå situationer då andrahandshyresgästen får en besittningsrätt till bostaden. För att undvika detta bör ett avtal mellan medlemmen och hyresgästen ingås där hyresgästen avstår från sitt besittningsskydd. Blankett för detta finns under fiken Blanketter.