Kallelse till årssstämma 16 maj

Medlemmarna i Brf Glädjen2 är sedan tidigare stadgeenligt kallade till ordinarie årsstämma, men vi vill gärna påminna även här på hemsidan och FB att stämman hålls onsdag 16 maj kl 19:00 i församlingshuset vid S:t Matteuskyrkan, snett över Lantmannagatan.

Dagordning:

 1. Öppnade av mötet
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Beslut om fastställande av stadgeändring enligt beslut vid föregående årsstämma. 

  Ändring föreslås av 26§ 2st

  Nuvarande lydelse: ”Styrelsen väljs av föreningsstämman för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma.”

  Förslag till ny lydelse: ”Styrelsen väljs av föreningsstämman för en mandattid av två år. Om helt ny styrelse väljs på stämma ska mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast högre antal, vara ett år.”

 9. Föredragning av styrelsens årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse
 10. Föredragning av revisionsberättelse
 11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 12. Beslut om resultatdisposition
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2010
 14. Beslut om arvode för styrelse och revisor för nästkommande verksamhetsår
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisor och revisorssuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Mötets avslutande

Fika serveras förstås till mötet – välkomna! /Styrelsen

Vårstädning i Glädjen2!

Datum och klockslag för vårens exakta inträde år 2012 är härmed förutsagda. Även om värmen dessförinnan både hunnit komma och gå är våren här för att stanna söndag 15 april kl 10.30 när vi med gemensamma krafter städar in den i föreningen!

Det tål alltid att påpekas att vi alla i huset äger kåken tillsammans och därmed också har ansvar för husets välbefinnande tillsammans. När vi tömmer grovsoprummet, städar gemensamma utrymmen och fixar i trädgården hjälper vi alla till att hålla nere föreningens utgifter. Sen är det en ren bonus att vi lär känna grannarna bättre och rent av brukar ha riktigt kul, särskilt när vi tänder grillen efteråt och det blir korv&bröd! Tack för att ni ställer upp – vi ses!

Deadline 31 mars för motioner till stämman

Här kommer en sista påminnelse om deadline 31 mars för dig som tänker lämna in konkreta förslag till föreningens årsstämma onsdag 16 maj.

Boendet i vår förening, liksom dess administration, sköts till stora delar enligt riktlinjer som vi ställer upp gemensamt, dvs alla har en möjlighet att påverka. En av de mest konkreta möjligheterna är att väcka en specifik fråga som därmed får chansen att hamna på dagordningen på årets viktigaste föreningsmöte, nämligen stämman den 31/5. Delge styrelsen din motion skriftligen senast 31 mars!

Datum satta för vårstädning resp årsmöte

Årets datum för vårstädning blir den 15 april medan årsstämma är bokad till den 16 maj.

Söndag 15/4 ses vi kl 10.30 för att gemensamt fixa med gård och hus. Mer info kommer senare. Onsdag 16/5 ses vi kl 19.00 för att hålla årsmöte med bl a styrelseval. Formell kallelse med dagordning kommer framöver. Ta vara på din möjlighet som medlem att påverka i både teorin och praktiken!

Eventuella motioner till stämman måste vara styrelsen tillhanda skriftligt senast den 31 mars.

 

 

Nytt datum för årsmötet

Av praktiska skäl är datum för bostadsrättsföreningens kommande årsmöte ändrat till onsdag 16 maj.

Till skillnad från tidigare år ses vi i Matteuskyrkans församlingssal, tvärs över Lantmannagatan sett från vårt hus, med start klockan 19.00 – stadgeenlig kallse kommer så småningom. Boka redan nu för att kunna vara med och påverka vid årets viktigaste medlemsmöte!