Kallelse till årssstämma 16 maj

Medlemmarna i Brf Glädjen2 är sedan tidigare stadgeenligt kallade till ordinarie årsstämma, men vi vill gärna påminna även här på hemsidan och FB att stämman hålls onsdag 16 maj kl 19:00 i församlingshuset vid S:t Matteuskyrkan, snett över Lantmannagatan.

Dagordning:

 1. Öppnade av mötet
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Beslut om fastställande av stadgeändring enligt beslut vid föregående årsstämma. 

  Ändring föreslås av 26§ 2st

  Nuvarande lydelse: ”Styrelsen väljs av föreningsstämman för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma.”

  Förslag till ny lydelse: ”Styrelsen väljs av föreningsstämman för en mandattid av två år. Om helt ny styrelse väljs på stämma ska mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast högre antal, vara ett år.”

 9. Föredragning av styrelsens årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse
 10. Föredragning av revisionsberättelse
 11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 12. Beslut om resultatdisposition
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2010
 14. Beslut om arvode för styrelse och revisor för nästkommande verksamhetsår
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisor och revisorssuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Mötets avslutande

Fika serveras förstås till mötet – välkomna! /Styrelsen